رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.2.0 مرکز‌تماس

Report Ordered

این سرویس برای بازیابی اطلاعات جدول جستجو تماس‌انبوه از ابتدا تا انتها کاربرد دارد، پارامتر ورودی این سرویس id رکوردی است که می‌خواهید اطلاعات بعد از آن بازیابی نمایید، خروجی سرویس رکوردهای جدول بصورت ترتیبی می‌باشد.(در هر فراخوانی 20 رکورد به ترتیب بازگردانده می‌شود).

نکته

درصورتی که می‌خواهید اطلاعات جدول را از ابتدا بازیابی کنید مقدار پارامتر id_ برابر با خالی قرار دهید.

نکته

پارامتر last_id در جواب سمت شما برگردانده می‌شود و id آخرین رکورد بازیابی شده را به شما می‌دهد، پس برای بازیابی اطلاعات بعدی(به ترتیب) این شناسه را به عنوان ورودی دوباره به سرویس بدهید.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه یکتای که می‌خواهیم اطلاعات بعد از آن به ترتیب بازیابی شوند(last_id)5ddb9e925171cd0429088badid_

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": {    "last_id": "603a2e1860150cc169a56e1c",    "data": [      {        "_id": "60227494f4d19cb4c59f1f6d",        "start": "1399-11-21 15:08:00",        "end": "1399-11-27 15:08:00",        "date": "1399-11-21 15:10:04",        "campaign_id": {          "$oid": "60227493b26fb16cc33df9b8"        },        "campaign": "fathi-asd",        "interface_context": "",        "interface_text": "",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "5e4a4101ce4f6d5b691f1374",        "number": "09151582674",        "disposition": "ANSWERED",        "try": 1,        "repeat": 1,        "status": "in-process",        "billsec": 0,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "60227494f4d19cb4c59f1f6c"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1612870804000"              }            },            "disposition": "ANSWERED",            "wait": 0          }        ],        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "60227566f4d19cb4c59f1f6f",        "start": "1399-11-21 15:13:32",        "end": "1399-11-24 15:13:00",        "date": "1399-11-21 15:13:33",        "campaign_id": {          "$oid": "60227493b26fb16cc33df9b8"        },        "campaign": "fathi-asd",        "interface_context": "",        "interface_text": "",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "5e4a4101ce4f6d5b691f1374",        "number": "09151582674",        "disposition": "ANSWERED",        "try": 1,        "repeat": 2,        "status": "in-process",        "billsec": 0,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "60227566f4d19cb4c59f1f6e"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1612871013000"              }            },            "disposition": "ANSWERED",            "wait": 0          }        ],        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602275b7f4d19cb4c59f1f71",        "start": "1399-11-21 15:14:54",        "end": "1399-11-24 15:14:00",        "date": "1399-11-21 15:14:54",        "campaign_id": {          "$oid": "60227493b26fb16cc33df9b8"        },        "campaign": "fathi-asd",        "interface_context": "",        "interface_text": "",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "5e4a4101ce4f6d5b691f1374",        "number": "09151582674",        "disposition": "ANSWERED",        "try": 1,        "repeat": 3,        "status": "in-process",        "billsec": 0,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602275b7f4d19cb4c59f1f70"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1612871094000"              }            },            "disposition": "ANSWERED",            "wait": 0          }        ],        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "6022760af4d19cb4c59f1f73",        "start": "1399-11-21 15:16:01",        "end": "1399-11-24 15:16:00",        "date": "1399-11-21 15:16:02",        "campaign_id": {          "$oid": "60227493b26fb16cc33df9b8"        },        "campaign": "fathi-asd",        "interface_context": "",        "interface_text": "",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "5e4a4101ce4f6d5b691f1374",        "number": "09151582674",        "disposition": "ANSWERED",        "try": 1,        "repeat": 4,        "status": "in-process",        "billsec": 16,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "6022760af4d19cb4c59f1f72"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1612871162000"              }            },            "disposition": "ANSWERED",            "wait": 0          }        ],        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:16",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "60227eb2f4d19cb4c59f1f75",        "start": "1399-11-21 15:52:00",        "end": "1399-11-27 15:52:00",        "date": "1399-11-21 15:52:55",        "campaign_id": {          "$oid": "60227e9eada2e50844594e85"        },        "campaign": "TEST2",        "interface_context": "",        "interface_text": "",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "5e4a4101ce4f6d5b691f1374",        "number": "09151582674",        "disposition": "ANSWERED",        "try": 1,        "repeat": 1,        "status": "in-process",        "billsec": 18,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "60227eb2f4d19cb4c59f1f74"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1612873375000"              }            },            "disposition": "ANSWERED",            "wait": 0          }        ],        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:18",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602e3d7b19841e814489fcd7",        "start": "1399-11-30 12:57:00",        "end": "1399-12-06 12:57:00",        "date": "1399-11-30 13:42:06",        "campaign_id": {          "$oid": "602e3cdf62743702bc4d7ca6"        },        "campaign": "test-fathi",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "ANSWERED",        "try": 1,        "repeat": 1,        "status": "in-process",        "billsec": 2,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e3d7b19841e814489fcd6"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613643126000"              }            },            "disposition": "ANSWERED",            "wait": 0          }        ],        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:02",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602e3e5b19841e814489fcda",        "start": "1399-11-30 13:45:38",        "end": "1399-12-03 13:45:00",        "date": "1399-11-30 13:45:38",        "campaign_id": {          "$oid": "602e3cdf62743702bc4d7ca6"        },        "campaign": "test-fathi",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "ANSWERED",        "try": 1,        "repeat": 2,        "status": "in-process",        "billsec": 15,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e3e5b19841e814489fcd9"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613643338000"              }            },            "disposition": "ANSWERED",            "wait": 0          }        ],        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:15",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602e488419841e814489fcdc",        "start": "1399-11-30 14:23:00",        "end": "1399-12-06 16:23:00",        "date": "1399-11-30 14:28:55",        "campaign_id": {          "$oid": "602e486fc5d3954d8d4f3356"        },        "campaign": "test1234",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "ANSWERED",        "try": 1,        "repeat": 1,        "status": "in-process",        "billsec": 18,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e488319841e814489fcdb"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613645935000"              }            },            "disposition": "ANSWERED",            "wait": 0          }        ],        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:18",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602e48f219841e814489fcde",        "start": "1399-11-30 14:30:52",        "end": "1399-12-03 14:30:00",        "date": "1399-11-30 14:30:53",        "campaign_id": {          "$oid": "602e486fc5d3954d8d4f3356"        },        "campaign": "test1234",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "NO ANSWER",        "try": 1,        "repeat": 2,        "status": "in-process",        "billsec": 12,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e48f219841e814489fcdd"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613646053000"              }            },            "disposition": "NO ANSWER",            "wait": 0          }        ],        "NO ANSWER": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:12",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602e491119841e814489fce0",        "start": "1399-11-30 14:31:26",        "end": "1399-12-03 14:31:00",        "date": "1399-11-30 14:31:27",        "campaign_id": {          "$oid": "602e486fc5d3954d8d4f3356"        },        "campaign": "test1234",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "NO ANSWER",        "try": 1,        "repeat": 3,        "status": "in-process",        "billsec": 8,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e491119841e814489fcdf"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613646087000"              }            },            "disposition": "NO ANSWER",            "wait": 0          }        ],        "NO ANSWER": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:08",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602e49e5305bdd377168a8b4",        "start": "1399-11-30 14:34:32",        "end": "1399-12-03 14:34:00",        "date": "1399-11-30 14:34:57",        "campaign_id": {          "$oid": "602e486fc5d3954d8d4f3356"        },        "campaign": "test1234",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "NO ANSWER",        "try": 1,        "repeat": 5,        "status": "in-process",        "billsec": 10,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e49e5305bdd377168a8b3"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613646297000"              }            },            "disposition": "NO ANSWER",            "wait": 0          }        ],        "NO ANSWER": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:10",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602e4a00305bdd377168a8b6",        "start": "1399-11-30 14:35:23",        "end": "1399-12-03 14:35:00",        "date": "1399-11-30 14:35:24",        "campaign_id": {          "$oid": "602e486fc5d3954d8d4f3356"        },        "campaign": "test1234",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "NO ANSWER",        "try": 1,        "repeat": 6,        "status": "in-process",        "billsec": 10,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e4a00305bdd377168a8b5"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613646324000"              }            },            "disposition": "NO ANSWER",            "wait": 0          }        ],        "NO ANSWER": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:10",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602e4a2c305bdd377168a8b8",        "start": "1399-11-30 14:36:10",        "end": "1399-12-03 14:36:00",        "date": "1399-11-30 14:36:10",        "campaign_id": {          "$oid": "602e486fc5d3954d8d4f3356"        },        "campaign": "test1234",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "NO ANSWER",        "try": 1,        "repeat": 7,        "status": "in-process",        "billsec": 8,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e4a2c305bdd377168a8b7"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613646370000"              }            },            "disposition": "NO ANSWER",            "wait": 0          }        ],        "NO ANSWER": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:08",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602e4a8c305bdd377168a8ba",        "start": "1399-11-30 14:37:43",        "end": "1399-12-03 14:37:00",        "date": "1399-11-30 14:37:43",        "campaign_id": {          "$oid": "602e486fc5d3954d8d4f3356"        },        "campaign": "test1234",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "NO ANSWER",        "try": 1,        "repeat": 8,        "status": "in-process",        "billsec": 11,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e4a8c305bdd377168a8b9"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613646463000"              }            },            "disposition": "NO ANSWER",            "wait": 0          }        ],        "NO ANSWER": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:11",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "602e4ae6305bdd377168a8bc",        "start": "1399-11-30 14:39:10",        "end": "1399-12-03 14:39:00",        "date": "1399-11-30 14:39:11",        "campaign_id": {          "$oid": "602e486fc5d3954d8d4f3356"        },        "campaign": "test1234",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "NO ANSWER",        "try": 1,        "repeat": 9,        "status": "in-process",        "billsec": 3,        "wait": 11,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e4ae6305bdd377168a8bb"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613646551000"              }            },            "disposition": "NO ANSWER",            "wait": 11          }        ],        "NO ANSWER": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:03",        "wait_hhmmss": "00:00:11"      },      {        "_id": "602e50ae305bdd377168a8be",        "start": "1399-11-30 15:04:03",        "end": "1399-12-03 15:04:00",        "date": "1399-11-30 15:04:03",        "campaign_id": {          "$oid": "602e486fc5d3954d8d4f3356"        },        "campaign": "test1234",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "BUSY",        "try": 1,        "repeat": 10,        "status": "in-process",        "billsec": 0,        "wait": 1,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e50ae305bdd377168a8bd"            },            "cause": "21",            "cause-txt": "Call Rejected",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613648043000"              }            },            "disposition": "BUSY",            "wait": 1          }        ],        "BUSY": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:01"      },      {        "_id": "602e50b6305bdd377168a8c0",        "start": "1399-11-30 15:04:11",        "end": "1399-12-03 15:04:00",        "date": "1399-11-30 15:04:11",        "campaign_id": {          "$oid": "602e3cdf62743702bc4d7ca6"        },        "campaign": "test-fathi",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "BUSY",        "try": 1,        "repeat": 3,        "status": "in-process",        "billsec": 0,        "wait": 1,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e50b6305bdd377168a8bf"            },            "cause": "21",            "cause-txt": "Call Rejected",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613648051000"              }            },            "disposition": "BUSY",            "wait": 1          }        ],        "BUSY": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:01"      },      {        "_id": "602e50ce305bdd377168a8c2",        "start": "1399-11-30 15:04:34",        "end": "1399-12-03 15:04:00",        "date": "1399-11-30 15:04:34",        "campaign_id": {          "$oid": "602e3cdf62743702bc4d7ca6"        },        "campaign": "test-fathi",        "interface_context": "poll07",        "interface_text": "fathi",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5ff6ae1a54aa59760b2b9c83"        },        "announcement": "",        "number": "09151582674",        "disposition": "ANSWERED",        "try": 1,        "repeat": 4,        "status": "in-process",        "billsec": 2,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "602e50ce305bdd377168a8c1"            },            "cause": "16",            "cause-txt": "Normal Clearing",            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1613648074000"              }            },            "disposition": "ANSWERED",            "wait": 0          }        ],        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:02",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "603a2ae460150cc169a56e1a",        "start": "1399-12-09 14:38:51",        "end": "1399-12-12 14:38:00",        "date": "1399-12-09 11:20:04",        "campaign_id": {          "$oid": "603a2750ae84141485420c98"        },        "campaign": "as",        "interface_context": "",        "interface_text": "",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5f7586bcce4f6d03da37cf17"        },        "announcement": "5f3ce4f1ce4f6d20217c8830",        "number": "09351152671",        "disposition": "LOST",        "try": 1,        "repeat": 4,        "status": "in-process",        "billsec": 0,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "603a2ae460150cc169a56e19"            },            "cause": null,            "cause-txt": null,            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1614412204079"              }            },            "disposition": "LOST",            "wait": 0          }        ],        "LOST": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "603a2e1860150cc169a56e1c",        "start": "1399-12-09 14:52:30",        "end": "1399-12-12 14:52:00",        "date": "1399-12-09 11:33:44",        "campaign_id": {          "$oid": "603a28e26927867fdc5511e9"        },        "campaign": "mostafa4",        "interface_context": "",        "interface_text": "",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5f7586bcce4f6d03da37cf17"        },        "announcement": "5e4a4101ce4f6d5b691f1374",        "number": "09351152671",        "disposition": "LOST",        "try": 1,        "repeat": 3,        "status": "in-process",        "billsec": 0,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "603a2e1860150cc169a56e1b"            },            "cause": null,            "cause-txt": null,            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1614413024946"              }            },            "disposition": "LOST",            "wait": 0          }        ],        "LOST": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/autodialer/reports/ordered/id', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "_id":""}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2Fkcjo=',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;