رفتن به مطلب اصلی

Audio Download

از این سرویس برای دانلود فایل صوتی مکالمات ظبط شده استفاده می‌شود.نام فایل صوتی به عنوان پارمتر در رویداد CDR به سمت وب‌سرویس ارسال می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
نام فایل‌صوتی مکالمه که از جستجو بدست می‌آید-20200921_1600675211.10033.1**file

در جواب فایل صوتی مربوطه برای دانلود به سمت وب‌سرویس ارسال می‌شود.

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/reports/audio/download', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "file":"20200921_1600675211.10033.1.mp3"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;