رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.2.0 مرکز‌تماس

CDR Queue

پس از اتصال تماس‌گیرنده به یکی از اپراتورهای صف رویداد CDRQueue ایجاد می‌گردد.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترها
نام رویداد-CdrQueueevent_name
شناسه یکتای تماس-1610004672.198unique_id
شماره مبداء-991src
شماره مقصد-992dst
شماره صف-901queue
مدت مکالمه-11billsec
مدت انتظار-10wait
کل مدت تماس-21duration
مدت انتظار در صف-10agent_wait
وضعیت تماس-ANSWEREDdisposition
---queue_status
قطع کنند تماس-callerhangup
---comment
نام فایل صوتی مکالمه-20210107_1610004672.198.mp3record
--2021-01-07 07:31:23.860004answeredtime
--2021-01-07 07:31:13.289281ringtime
زمان شروع مکالمه-2021-01-07 07:31:13.247554starttime
زمان پایان مکالمه-2021-01-07 07:31:35.077859endtime
--991detail->src
--992detail->dst
--11detail->billsec
--10detail->wait
--ANSWEREDdetail->disposition
---detail->comment
--1detail->tries

نمونه خروجی رویداد CDR Queue#

{ "event_name": "CdrQueue", "unique_id": "1610782193.391", "src": "992", "dst": "993", "queue": "902", "billsec": "31", "wait": "3", "duration": "34", "agent_wait": "3", "disposition": "ANSWERED", "hangup": "agent", "queue_status": "CONTINUE", "record": "20210116_1610782193.391.mp3", "answeredtime": "2021-01-16 07:29:56.819506", "ringtime": "2021-01-16 07:29:53.382906", "starttime": "2021-01-16 07:29:53.310319", "endtime": "2021-01-16 07:30:28.794906", "detail": [  {   "src": "992",   "dst": "993",   "billsec": "31",   "wait": "3",   "disposition": "ANSWERED",   "comment": "",   "tries": "1"  } ]}