رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Announce Edit

از این سرویس برای ویرایش آوای بخش تماس انبوه استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه‌یکتا آوا که از جستجو بدست می‌آید-6033876dc92de036d1390923**id_
نام آوا-test_sound_new*name
نام فایل-file-20200825065434-58826-bbc-farsi-pargarmp3_.wav*filename
توضیحات-Just for test-description

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": "",  "old": null}

نمونه فراخوانی#

<?php
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "http://192.168.51.21//api/v3/autodialer/announcements", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "PUT", CURLOPT_POSTFIELDS =>"{\r\n  \"_id\":\"6033876dc92de036d1390923\",\r\n  \"name\":\"test_sound_new\",\r\n  \"filename\":\"file-20200825065434-58826-bbc-farsi-pargarmp3_.wav\",\r\n  \"description\":\"Just for test\"\r\n}", CURLOPT_HTTPHEADER => array(  "X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG",  "Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==",  "Content-Type: application/json" ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;