رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Announce Upload

از این سرویس برای بارگذاری فایل صوتی در مرکز‌تماس استفاده می‌شود.پس از بارگذاری مرکزتماس در پاسخ filename را سمت وب‌سرویس برمی‌گرداند، از آن در API افزودن فایل‌صوتی استفاده می‌کنید.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
مسیر فایل صوتی-c:users\users\Desktop\file.mp3**file

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "filename": "file-20200825065434-58826-bbc-farsi-pargarmp3_.wav"  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/autodialer/announcements/upload', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS => array('file'=> new CURLFILE('/C:/Users/Vsadrnia/Downloads/Record (online-voice-recorder.com).mp3')), CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;