رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

تماس دوطرفه با کمپین

برای ایجاد تماس دوطرفه می‌توان از ماژول تماس‌انبوه نیز استفاده کرد. مزیت این ماژول زمانی مشخص می‌شود که نفر اول در تماس‌ دوطرفه تماس را قطع کند. دراین صورت با استفاده از autodialer_api/report/report_search می‌توان از قطع‌ شدن تماس توسط نفر اول آگاه شد.

اطلاعات

درصورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر درمورد ماژول تماس انبوه دارید به این قسمت مراجعه فرمایید.

نکته

زمانی که از ماژول تماس انبوه برای ارسال تماس دوطرفه استفاده می‌کنید هر کمپین به جای گروهی از مخاطبان شامل یک مخاطب است که نفر اول تماس می‌باشد پس از پاسخ دادن نفر اول تماس شما می‌توانید با استفاده از context_interface و inteface_text تنظیم شده در کمپین تماس را به سمت کامپوننت autodialer route هدایت کنید و پس از آن تماس به trunk api یا exten api در دایل‌پلن متصل شود و با نفر دوم نیز تماس بگیرید.

فرایند پیاده سازی سناریو#

برای ارسال تماس باید از سرویس افزودن کمپین استفاده شود (۱) و وضعیت نهایی شماره‌ها در کمپین از طریق وب‌سرویس جستجوی گزارشات کمپین (۲) بدست می‌آید. در ایجاد کمپین مطابق با توضیحات وب‌سرویس افزودن کمپین (۱) با استفاده از مقدار interface_context و inteface_text می‌توان تماس را به سمت دایل‌پلن هدایت کرد. در دایل‌پلن چنانکه نیاز هست ارتباط مقصد مدیریت شود از کامپوننت های ExtensionAPI و یا TrunkApi استفاده شود(طبق ۳ و ۴). برای دریافت cdr قسمت دوم تماس می‌توان از سرویس دریافت گزارشات (۵) و یا وب‌سرویس (۶) که مربوط به CDR می‌باشد استفاده کرد. در نهایت در پایان مکالمه وضعیت مکالمه اعلام می‌گردد.

۱: وب‌سرویس افزودن کمپین

۲: وب‌سرویس دریافت گزارشات کمپین

۳: وب‌سرویس کامپوننت Exten API

۴: وب‌سرویس کامپوننت Trunk API

۵: وب‌سرویس دریافت گزارشات

۶: وب‌سرویس رویداد CDR