رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Campaign Add

از این سرویس برای افزودن کمپین استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
نام کمپین-test**name
شناسه‌یکتا ترانک که از جستجو بدست می‌آید-5f6c5b56c92de0068f32e592**trunk_manager_id
مقدار context در کامپوننت autodialer route-autointerface_context
مقدار text در کامپوننت autodialer route-text1interface_text
شماره مخاطبین-09212396500*numbers
شناسه‌یکتا گروه که از جستجو بدست می‌آید-"5e96c8c2c92de0468920657e" "5e96d40cc92de025690d0a61"*groups
فاصله زمانی بین هر تلاش-600*try_interval
تعداد تکرار-1*try
زمان شروع کمپین-2021-02-19 15:17*start
زمان پایان کمپین-2021-02-23 15:17*end
شناسه‌یکتا فایل‌صوتی که از جستجو بدست می‌آید-5e5b629ec92de075df7af457*announcement
توضیحات--description

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": {    "name": "test",    "trunk_manager_id": {      "$oid": "5f6c5b56c92de0068f32e592"    },    "interface_context": "auto",    "interface_text": "text1",    "numbers": [      "09212396500"    ],    "groups": [      "5e96c8c2c92de0468920657e",      "5e96d40cc92de025690d0a61"    ],    "try_interval": "600",    "try": "1",    "start": {      "$date": {        "$numberLong": "1613735220000"      }    },    "end": {      "$date": {        "$numberLong": "1614080820000"      }    },    "announcement": "5e5b629ec92de075df7af457",    "description": "",    "count": 1,    "repeat": 1,    "date": "1399-12-18 14:01:49",    "status": "waiting",    "isoStart": {      "$date": {        "$numberLong": "1613735220000"      }    },    "isoEnd": {      "$date": {        "$numberLong": "1614080820000"      }    }  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "http://192.168.51.21//api/v3/autodialer/campaigns", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS =>"{\r\n  \"name\":\"test\",\r\n  \"trunk_manager_id\":\"5f6c5b56c92de0068f32e592\",\r\n  \"interface_context\":\"auto\",\r\n  \"interface_text\":\"text1\",\r\n  \"numbers\":[\"09212396500\"],\r\n  \"groups\":[\"5e96c8c2c92de0468920657e\",\"5e96d40cc92de025690d0a61\"],\r\n  \"try_interval\":\"600\",\r\n  \"try\":\"1\",\r\n  \"start\":\"2021-02-19 15:17\",\r\n  \"end\":\"2021-02-23 15:17\",\r\n  \"announcement\":\"5e5b629ec92de075df7af457\",\r\n  \"description\":\"\",\r\n  \"count\":3\r\n}", CURLOPT_HTTPHEADER => array(  "X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG",  "Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==",  "Content-Type: application/json" ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;