رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Campaign Edit

از این سرویس برای ویرایش کمپین استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه‌یکتا که از جستجو بدست می‌آید-6048aa14095d8438aa64e7c9**id_
نام کمپین-imrorteza04*name
شناسه‌یکتا ترانک که از جستجو بدست می‌آید-60508b4e095d840c3019e1bd*trunk_manager_id
--autointerface_context
--text1interface_text
فاصله زمانی بین هر تلاش-600*try_interval
تعداد تکرار-1*try
زمان شروع کمپین-2021-02-19 15:17*start
زمان پایان کمپین-2021-02-23 15:17*end
شناسه‌یکتا فایل‌صوتی که از جستجو بدست می‌آید-lkjaghdfverfg78345893*announcement
توضیحات--description

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": {    "count": 0  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.21/api/v3/autodialer/campaigns', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'PUT', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "_id":"6048aa14095d8438aa64e7c9",  "name":"imrorteza04",  "trunk_manager_id":"60508b4e095d840c3019e1bd",  "interface_context":"auto",  "interface_text":"text1",  "try_interval":"600",  "try":"1",  "start":"2021-02-19 15:17",  "end":"2021-02-23 15:17",  "announcement":"lkjaghdfverfg78345893",  "description":"",  "count":3}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));

$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;