رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Contact Delete

از این سرویس برای حذف کردن مخاطب استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه‌یکتا که از جستجو بدست آمده-6033876dc92de036d1390923**id_

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": ""}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "http://192.168.51.21//api/v3/autodialer/contacts", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "DELETE", CURLOPT_POSTFIELDS =>"{\"_id\":\"6033876dc92de036d1390923\"}", CURLOPT_HTTPHEADER => array(  "X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG",  "Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==",  "Content-Type: application/json" ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;