رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Contact Edit

از این سرویس برای ویرایش مخاطبین استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه‌یکتا که از جستجو بدست می‌آید-60461561095d840c2e477098**id_
نام مخاطب-test_contact_newname
شماره مخاطب-11223number
توضیحات-Just for testdescription

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": "",  "old": {    "_id": {      "$oid": "60461561095d840c2e477098"    },    "name": "test_contact_new",    "number": "1122339999",    "description": "Just for test",    "date": {      "$date": {        "$numberLong": "1615207809406"      }    }  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "http://192.168.51.21//api/v3/autodialer/contacts", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "PUT", CURLOPT_POSTFIELDS =>"{\r\n  \"_id\":\"60461561095d840c2e477098\",\r\n  \"name\":\"test_contact_new\",\r\n  \"number\":\"11223\",\r\n  \"description\":\"Just for test\"\r\n}", CURLOPT_HTTPHEADER => array(  "X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG",  "Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==",  "Content-Type: application/json" ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;