رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Group Upload

از این سرویس برای افزودن گروهی از شماره‌ها استفاده می‌شود،در این روش تمامی شماره‌ها در یک فایل اکسل با پسوند csv قرار می‌گیرند.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
مسیر فایل اکسل-c:users\users\Desktop\test.csv**file

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "filename": "file-20210615050239-11195-testcsv.csv"  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/autodialer/groups/upload', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS => array('file'=> new CURLFILE('/C:/Users/Vsadrnia/Desktop/test.csv')), CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;