رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

مقدمه

ماژول تماس‌انبوه در سیموتل این قابلیت را دارد که بدون دخالت انسان و فقط با استفاده از APIهای طراحی شده مدیریت شود،APIهای تماس‌انبوه در سه سطح شامل: بارگذاری اطلا‌عات،ایجاد کمپین و گزارش‌گیری طراحی شده‌اند که در بخش‌های بعدی بصورت دقیق به بررسی هرکدام از این APIها می‌پردازیم.

نکته

تا‌زمانی که ماژول تماس‌انبوه به مرکز تماس اضاف نشود امکان استفاده از APIهای آن وجود ندارد.

پارامترهای ضروری و منطقی#

درآینده در جداول با ستونی به نام پارمترهای ضروری[**]/منطقی[*] مواجه می‌شویم که مقادیر آن مشخص کننده

۱. پارامترهای ضروری: حتما باید این مقادیر در درخواست وب‌سرویس به سمت سیموتل ارسال شوند و درغیر اینصورت سیموتل در پاسخ خطا برمی‌گرداند.

۲. پارامترهای منطقی: مقادیری که عدم وجودشان در درخواست باعث ایجاد خطا در سیستم نمی‌شود اما منطقی است که باتوجه به درخواست این مقادیر به سمت سیموتل فرستاده شوند.