رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Report Search

این سرویس در جستجوی گزارشات مربوط به کمپین کاربرد دارد.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
یافتن موارد مشابهtrue/falsetrue**alike
--0pagination->start
--20pagination->count
--{}pagination->sorting
جستجوی کمپین از تاریخ-2020-12-26 15:29date_range->from
جستجوی کمپین تا تاریخ-2022-12-26 15:29date_range->to
وضعیت تماس-LOSTconditions->disposition
شناسه یکتای کمپین-60c74cec7d2c21279a29b4econditions->campaign_id
جستجو براساس شماره-09376131239conditions->number

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "pagination": {      "start": 0,      "count": 20,      "sorting": {        "date": -1      },      "total": 1    },    "data": [      {        "_id": "60c74f8b00035c9848c6fd5b",        "start": "1399-12-01 15:17:00",        "end": "1400-12-04 15:17:00",        "date": "1400-03-24 12:46:03",        "campaign_id": {          "$oid": "60c74cec7d2c21279a295b4e"        },        "campaign": "test1111api",        "interface_context": "",        "interface_text": "",        "trunk_manager_id": {          "$oid": "5f7586bcce4f6d03da37cf17"        },        "announcement": "5f3ce4f1ce4f6d20217c8830",        "number": "09376131239",        "disposition": "LOST",        "try": 1,        "repeat": 1,        "status": "in-process",        "billsec": 0,        "wait": 0,        "input": "",        "tries": [          {            "cdr_id": {              "$oid": "60c74f8b00035c9848c6fd5a"            },            "cause": null,            "cause-txt": null,            "starttime": {              "$date": {                "$numberLong": "1623658563809"              }            },            "disposition": "LOST",            "wait": 0          }        ],        "LOST": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00"      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/autodialer/reports', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "alike":"true",  "pagination":{"start":0,"count":20,"sorting":{}},  "date_range":{"from":"2020-12-26 15:29","to":"2022-12-28 15:29"},  "conditions":{    "disposition":"",    "campaign_id":"60c74cec7d2c21279a295b4e",    "number":"09376131239"}}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;