رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Trunk Edit

از این سرویس برای ویرایش ترانک استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه یکتای مدیریت کننده ترانک که از جستجو بدست می‌آید-5ec65107ce4f6d12c43e250f**_id
نام مدیریت‌کننده ترانک-autodialer*title
وضعیت مدیرت‌کننده ترانکactive/inactiveactive*status
تعداد داده‌ای که با هر بار فراخوانی از پایگاه داده بازیابی شود100*wait_cache_length
حداکثر ظرفیت مدیرت‌کننده ترانک50*capacity
بازه زمانی بین تماس‌ها(برحسب ثانیه)1*dial_interval

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": ""}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/autodialer/trunks', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'PUT', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "_id":"5ec63107ce4f6d12c43e250f",  "title":"autodialer1",  "status":"active",  "wait_cache_length":"100",  "capacity":"50",  "dial_interval":"1"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;