رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Trunk Search

از این سرویس برای جستجو در TrunkManager استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
یافتن موارد مشابهtrue/falsetrue**alike
نام مدیریت‌کننده ترانک-autodialerconditions->title

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": [    {      "_id": "5ec63107ce4f6d12c43e250f",      "title": "autodialer",      "trunk_id": {        "$oid": "5f19760ace4f6d16dd2e3e0c"      },      "status": "active",      "active_times": {        "1": [          "10",          "11",          "12",          "13",          "14",          "15",          "16",          "17",          "18",          "19"        ],        "2": [          "10",          "11",          "12",          "13",          "14",          "15",          "16",          "17",          "18",          "19"        ],        "3": [          "10",          "11",          "12",          "13",          "14",          "15",          "16",          "17"        ],        "4": [          "10",          "11",          "12",          "13",          "14",          "15",          "16",          "17",          "18",          "19"        ],        "6": [          "10",          "11",          "12",          "13",          "14",          "15",          "16",          "17",          "18"        ],        "7": [          "9",          "10",          "11",          "12",          "13",          "14",          "15",          "16",          "17"        ]      },      "capacity": "5",      "dial_interval": "1",      "wait_cache_length": "100",      "date": "1399-03-01 12:13:03",      "current_capacity": 0,      "current_wait_cache_length": 0    }  ]}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/autodialer/trunks', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "alike":"true",  "conditions":{"title":"autodialer"}}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;