رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Trunk API

از این کامپوننت برای ایجاد تماس بر روی ترانک استفاده‌ می‌شود. عملکرد آن مشابه Trunk است، با این تفاوت که ازطریق وب‌‌سرویس، نام ترانک و شماره داخلی مقصد را دریافت و فقط تماس را برای آن شماره ایجاد‌ می‌نماید.یکی از کاربردهای رایج این کامپوننت ایجاد محدودیت زمانی (call_limit) برروی وب‌سرویس تماس‌دوطرفه می‌باشد.

پارامترها کامپوننت#

 • API Address: آدرس وب‌‌سرویس.
 • Timeout (sec): مدت زمانی‌که تماس برای پاسخگویی و برقراری ارتباط‌ منتظر می‌ماند. (برحسب ثانیه).
 • Options: تنظیمات تماس.

خروجی‌های کامپوننت#

 • S (Success): درصورتی‌‌که تماس موفق باشد. تماس از این قسمت خارج می‌شود(می‌توان در این مرحله نظرسنجی انجام داد).

 • F (Fail): درصورتی‌‌که تماس موفق نباشد، یعنی مقصد به هر دلیلی پاسخ ندهد تماس از این قسمت خارج می‌شود (می‌توان در این مرحله آوای مشترک در دسترس نمی‌باشد را پخش کرد).

قالب وب‌‌سرویس#

با‌توجه به مقادیر منوی تنظیمات مربوط به API Method & API Version، آدرس وب‌سرویس فراخوانی شده و داده‌های زیر همراه با آن ارسال می‌گردند.

 • src: شماره تماس‌‌گیرنده (Caller یا CID).
 • dst: شماره واردشده (Callee یا DID یا Exten).
 • data: داده‌‌ای که تماس‌‌گیرنده در مسیر تماس وارد کرده است (مثلاً داده‌‌ای که در IVR وارد کرده است).
 • unique_id: شناسه یکتای تماس.
 • app_name: نام کامپوننت جاری.

و در جواب، خروجی زیر را به‌صورت json دریافت‌ می‌کند.

{ "ok": "1",        "trunk": "NasimTrunk", "extension": "09151412541", "call_limit": "300"
}

در نهایت تماس را برای مقصد (در اینجا 09151412541) با محدودیت زمانی مکالمه 300 ثانیه ایجاد‌ می‌کند.