رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

AutoDialerReport

پس از پایان هر تماس در ماژول تماس انبوه نتیجه تماس ارسال خواهد شد.

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترها
نام رویدادAutoDialerReport-event_name
تاریخ شروع مکالمه-2023-02-07 19:09:34.201000start
تاریخ پایان مکالمه-2023-02-10 19:09:00end
شناسه کمپین-63e24b3e3ba6c708b7612152campaign_id
نام کمپین-Simotel_campaigncampaign
به بخش ماژول تماس انبوه مراجعه شود-context_sampleinterface_context
به بخش ماژول تماس انبوه مراجعه شود-text_sampleinterface_text
شماره مقصد-09151111111number
وضعیت تماسAnswered- No Answered- BusyAnswereddisposition
تعداد تلاش ها-1try
تکرار کمپین-8repeat
مدت تماس-5billsec
مدت انتظار تماس-3wait
جزيیات تلاش ها-[JSON...]tries

نمونه خروجی رویداد AutoDialer#

{  'start': '2023-02-07 19:09:34.201000',  'end': '2023-02-10 19:09:00',  'campaign_id': '63e24b3e3ba6c708b7612152',  'campaign': 'test12',  'interface_context': '1111',   'interface_text': '2222',   'number': '09153012312',  'disposition': 'ANSWERED',  'try': 1,   'repeat': 27,   'billsec': 5,  'wait': 2,  'tries': [{       'cdr_id': '63e2a1f743a08d4ed9966fdb',    'cause': '16',    'cause-txt': 'Normal Clearing',    'starttime': '2023-02-07 10:39:34',    'disposition': 'ANSWERED',    'wait': 2  }]}