رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

TrunkAdded

در صورت اضافه شدن ترانک یک event حاوی وضعیت جدید آن ارسال خواهد شد.

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترها
نام رویدادTrunkAdded-event_name
وضعیتUnavailable-Deactivate-Ok-state
زمان رخداد-1675683094.9277713last_time
نام ترانک اضافه شده-SimotelTrunktrunk_name
نوع ترانک اضافه شده-SIPtrunk_type
زمان رخداد به ثانیه-0last_time_sec
تاریخ رخداد-1675683094.9284356date