رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

TrunkNewState

در صورت تغییر وضعیت ترانک یک event حاوی وضعیت جدید آن ارسال خواهد شد.

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترها
نام رخدادTrunkNewState-event_name
وضعیت جدید ترانکUnavailable-Deactivate-Ok-state
زمان رخداد-1675683148.9228208last_time
نام ترانک-SimotelTrunktrunk_name
ترانک تایپ-SIPtrunk_type
زمان رخداد به ثانیه-0last_time_sec
تاریخ رخداد-1675683148.9241338date