رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

TrunkRemoved

در صورت حذف شدن ترانک یک event حاوی وضعیت جدید آن ارسال خواهد شد.

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترها
نام رخدادTrunkRemoved-event_name
نام ترانک-SimotelTrunktrunk_name
تاریخ رخداد-1675682139.0859237date