رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

CDR

پس از اتمام یک تماس در سیموتل، رویداد CDR(call detail recored) ایجاد و اطلاعات تماس همراه آن ارسال‌ می‌گردد.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده‌های تعریف‌شدهداده‌های نمونهپارامتر‌ها
نام رویداد-CDRevent_name
تاریخ شروع مکالمه-11:55:33.208640 2017-11-12start_time
تاریخ پایان مکالمه-11:55:51.208640 2017-11-12end_time
شماره مبداء-09991101756src
شماره مقصد-553dst
نوع تماسincoming- outgoing- local-feature- no definedincomingtype
وضعیت تماسAnswered- No Answered- BusyAnswereddisposition
مدت کل تماس-18duration
مدت زمان انتظار به پاسخ-5billsec
مدت انتظار تماس-15wait
نام فایل‌صوتی تماس موفق-0999911_2017111201756.553.151048mp3.7732.164444record
شماره امتیاز داده‌شده در طول تماس(در صورتی که نظر‌سنجی انجام شده باشد)-10poll_point
نام نظرسنجی انجام‌شده در طول تماس (درصورتی که نظرسنجی انجام‌شده باشد)-mypollpoll_lable
نام درگاه‌ورودی به سیموتل-2191305588entry_point
نام درگاه‌خروجی به سیموتل-2191305936outgoing_point
شناسه یکتای تماس که توسط مرکز تماس تولید می‌گردد-1510564538.919cuid
شناسه تماس دو طرفه (در صورتی که تماس دو طرفه باشد این فیلد مقدار دارد)-orig.call.1683107010.780601originated_call_id

نمونه خروجی رویداد CDR#

{ "event_name": "Cdr", "starttime": "2021-01-16 06:30:37.471398", "endtime": "2021-01-16 06:30:37.471398", "src": "991", "dst": "993", "type": "local", "disposition": "ANSWERED", "billsec": 9, "wait": 11, "record": "20210116_1610778618.378.mp3", "unique_id": "1610778618.378"}
{ "event_name": "Cdr", "starttime": "2021-01-16 07:17:00.508368", "endtime": "2021-01-16 07:17:01.508368", "src": "992", "dst": "66", "type": "local", "disposition": "NO ANSWER", "duration": 1, "wait": 1, "unique_id": "1610781419.387"}