رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Exten Added

هنگامی‌ كه کاربر جدیدی در سیموتل تعریف ‌شود، رويداد ExtenAdded ايجاد می‌گردد.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده‌های تعریف‌شدهداده‌های نمونهپارامتر‌ها
نام رویداد-ExtenAddedevent_name
شماره داخلی(کاربری است که رویداد برای وی تولید شده است)-559exten
وضعیت داخلی-Unavailablestate

نمونه خروجی رویداد Exten Added#

{  "event_name": "ExtenAdded",  "exten": "77777",  "state": "Unavailable"}