رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Exten Remove

هنگامی‌ كه کاربری از سیموتل حذف شود، رويداد ExtenRemoved ايجاد می‌گردد.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده‌های تعریف‌شدهداده‌های نمونهپارامتر‌ها
نام رویداد-ExtenRemovedevent_name
شماره داخلی(کاربری است که رویداد برای وی تولید شده است)-559number
وضعیت داخلی-Unavailablestate

نمونه خروجی رویداد Exten Removed#

{  "event_name": "ExtenRemoved",  "exten": "77777",  "state": "Unavailable"}