رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Incoming Call

هنگامی‌ كه تماسی به سیموتل وارد شود (تماس ورودی)، رویداد IncomingCall ایجاد می‌گردد و مشخص می‌نماید كه تماس از چه طریقی‌(entry_point) وارد شده است.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده‌های تعریف‌شدهداده‌های نمونهپارامتر‌ها
نام رویداد-IncomingCallevent_name
شماره تماس ورودی (caller id)-05131041000number
نام درگاه‌ورودی به سیموتل-E1entry_point
شناسه یکتای تماس که توسط PBX تولید می‌گردد-1510564538.919cuid
شناسه تماس دو طرفه (در صورتی که تماس دو طرفه باشد این فیلد مقدار دارد)-orig.call.1683107010.780601originated_call_id

نمونه خروجی رویداد Incoming Call#

{    "event_name": "IncomingCall",    "number": 09331112233,    "unique_id": "1812081675.213",    "entry_point": "to_simo_51_20"}