رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Incoming Fax

هنگامی که فکسی وارد سیموتل می‌گردد، رویداد incomingfax ایجاد می‌شود.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده‌های تعریف‌شدهداده‌های نمونهپارامتر‌ها
شناسه‌ی یکتای فکس-5f6f182c8a315630478f6d28fax_id
نام رویداد-IncomingFaxevent_name
مبداء ورودی فکس-mikrotikentry_point
شناسه یکتای تماس-1601116173.161150unique_id
مبداء ارسال کننده-02191015504src
مقصد ارسال فکس-2191015504dst
وضعیت فکسSuccess- FailedFAILEDstate
زمان دریافت فکس-10:30:04.919984 2020-09-26date
شناسه‌ی یکتای ارسال کننده-unknowndescription->REMOTESTATIONID
رزولوشن دریافت فکس-8031x7700description->FAXRESOLUTION
--9600description->FAXBITRATE
توضیحاتی در مورد خطای دریافتی در فکس-Unexpected message receiveddescription->FAXERROR
--FAILEDdescription->FAXSTATUS
--0description->FAXPAGES
--Unexpected message receiveddescription->FAXSTATUSSTRING
--"description->REASON

نمونه خروجی رویداد CDR#

{ "fax_id": "5f6f182c8a315630478f6d28", "entry_point": "mikrotik", "unique_id": "1601116173.161150", "date": "2020-09-26 10:30:04.919984", "description": {  "REMOTESTATIONID": "unknown",  "FAXRESOLUTION": "8031x7700",  "FAXBITRATE": "9600",  "FAXERROR": "Unexpected message received",  "FAXSTATUS": "FAILED",  "FAXPAGES": "0",  "FAXSTATUSSTRING": "Unexpected message received" }, "event_name": "IncomingFax", "src": "02191015504", "state": "FAILED", "dst": "2191015504"}
{ "fax_id": "5f6f162b8a315630478f6ca0", "entry_point": "mikrotik", "unique_id": "1601115566.160597", "date": "2020-09-26 10:21:31.789362", "description": {  "REMOTESTATIONID": "unknown",  "FAXRESOLUTION": "8031x3850",  "FAXBITRATE": "14400",  "FAXERROR": "None",  "FAXSTATUS": "SUCCESS",  "FAXPAGES": "1",  "FAXSTATUSSTRING": "OK" }, "event_name": "IncomingFax", "src": "02191015504", "state": "SUCCESS", "dst": "2191015504"}