رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

New State

هنگامی‌ كه وضعيت کاربری در سیموتل تغییر می‌کند، رویداد NewState تولید‌ می‌شود. به‌عنوان‌مثال کاربری که غیرفعال‌ است(Idle یا در انتظار تماس)، هنگامی که تماسی برای وی ارسال شود در هنگام شنیده شدن صدای زنگ این رویداد با state=Ringing ایجاد شده و به سمت وب‌سرویس ارسال می‌شود، هنگام پاسخگویی دوباره همین رویداد با state=InUse ایجاد می‌گردد و به سمت وب‌سرویس ارسال می‌شود.

هشدار

تا زمانی که رویداد‌های مد نظر شما در بخش API Events انتخاب نشوند،هیچ اطلاعاتی به سمت وب‌سرویس ارسال نمی‌شود.

پارامتر‌های رویداد#

توضیحاتداده‌های تعریف‌شدهداده‌های نمونهپارامتر‌ها
نام رویداد-NewStateevent_name
شماره‌داخلی(کاربری که رویداد برای وی تولید شده)-553exten
وضعیت جدیدIdle - InUse Pause - ringing - UnavailableInUsestate
طرف مقابل تماس-09991101756participant
تماس ورودی یا خروجیin-outindirection
چنانکه کاربر در صف بوده باشد،نام صف ارسال می‌گردد-900queue
شناسه یکتای تماس که توسط PBX تولید می‌گردد-1510564538.919cuid
اپراتور در حال شماره گیری میباشد و وضعیت state=InUse می باشد(در زمانی که اپراتور شروع به شماره گیری میکند این پارامتر مقدار میگیرد)yes-noyesdialer

نمونه خروجی رویداد NewState#

{"event_name": "NewState","exten": "991","state": "InUse","participant": "992","direction": "out","queue": "902","unique_id": "1610778625.386"}