رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Outgoing Fax

هنگامی که فکس از سیموتل ارسال می‌گردد،رویداد OutgoingFax ایجاد می‌گردد.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده‌های تعریف‌شدهداده‌های نمونهپارامتر‌ها
شناسه‌ی یکتای فکس-5f6f182c8a315630478f6d28fax_id
نام رویداد-OutgoingFaxevent_name
وضعیت ارسال فکس-SENDINGstate
شناسه یکتای تماس-1601116173.161150unique_id
تاریخ ارسال فکس-06:31:23.232477 2020-11-11date
--error starting fax sessioninfo->FAXSTATUSSTRING
--INIT_ERRORinfo->FAXERROR
توضیحاتی درمورد خطای فکس ارسالی-INIT_ERRORinfo->FAXERROR
--Noneinfo->REMOTESTATIONID
--0info->FAXPAGES
--Noneinfo->FAXBITRATE
--Noneinfo->FAXRESOLUTION
--"info->REASON

نمونه خروجی رویداد CDR#

{  'fax_id': '5f6f15ae8a31561ac504094a',  'event_name': 'OutgoingFax',  'state': 'SENDING',  'unique_id': '1601115566.160596',  'info': {    'FAXSTATUS': 'FAILED',    'FAXSTATUSSTRING': 'error starting fax session',    'FAXERROR': 'INIT_ERROR',    'REMOTESTATIONID': None,    'FAXPAGES': '0',    'FAXBITRATE': None,    'FAXRESOLUTION': None,    'REASON': ''  },  'date': '2020-11-11 06:31:23.232477'}