رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Survey

هنگامی که در کامپونت poll مشترک نظر خود را وارد می‌کنند،رویداد Survey ایجاد می‌گردد.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترها
نام رویداد-Surveyevent
شناسه یکتای تماس-1610178448.217cuid
شماره مبداء-991src
شماره مقصد-993dst
شماره صف-902queue
تاریخ نظرسنجی-2021-01-09 07:47:45.483185date
امتیاز داده شده-5point
برچسب نظرسنجی-MySurveylabel

نمونه خروجی رویداد VoiceMail#

{  'event': 'Survey',  'unique_id': '1610178448.217',  'src': '991',  'dst': '993',  'queue': '902',  'date': '2021-01-09 07:47:45.483185',  'point': 5,  'label': 'MySurvey'}