رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Transfer

هنگامی‌ كه کاربری در سیموتل تماس جاری را انتقال‌ می‌دهد رويداد Transfer ايجاد می‌گردد.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده‌های تعریف‌شدهداده‌های نمونهپارامتر‌ها
نام رویداد-Transferevent_name
شماره داخلی کاربری که قصد دارد تماس 711 را به 553 انتقال دهد.-553transfer
شماره‌ای که قرار است تماسش انتقال داده‌ شود-711transferred_from
شماره‌ای که قرار است تماس جاری آن انتقال یابد-557transferred_to
شناسه یکتای تماس که توسط PBX تولید می‌گردد-1510564538.919unique_id

نمونه خروجی رویداد Transfer#

{  "event_name": "Transfer",  "unique_id": "1613906376.30",  "transferer": "993",  "transferred_from": "991",  "transferred_to": "993"}