رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

VoiceMail

هنگامی که پیام صوتی در سیموتل ذخیره شود(صندوق صوتی)، رویداد VoiceMail ارسال می‌گردد.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترها
نام رویداد-VoiceMailevent_name
--5fedc34a1b05af9835bbcfdcid
شماره صندوق صوتی-5555number
--FAILEDstate
نام فایل صوتی ظبط شده-"filename
--"message
--"duration
--Hangup callmessage
شماره مبدا-992caller
--"data
تاریخ رویداد-2020-12-31 12:25:46.417210date

نمونه خروجی رویداد VoiceMail#

{ "event_name": "VoiceMail", "id": "5fedc34a1b05af9835bbcfdc", "number": "5555", "state": "FAILED", "date": "2020-12-31 12:25:46.417210", "message": "Hangup call", "caller": "992"}
{ "event_name": "VoiceMail", "id": "5fedc3b31b05af9835bbcfdd", "number": "5555", "state": "SUCCESS", "date": "2020-12-31 12:27:31.752195", "filename": "5555_1609417639-vm-record-file-8766.wav", "duration": "1", "caller": "992"}