رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

VoiceMail Email

در حالتی که گزینه ارسال ایمیل برای صندوق صوتی فعال باشد، پس از ارسال موفق یا ناموفق ایمیل، رویداد VoiceMailEmail ارسال می‌گردد.

پارامترهای رویداد#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترها
نام رویداد-VoiceMailEmailevent_name
شناسه یکتا تولید شده-5fedc34a1b05af9835bbcfdcid
شماره صندوق‌صوتی-5555number
وضعیت ارسال-FAILEDstate
--Hangup callmessage
آدرس دریافت کنند-sample@gmail.comreceiver
--Trueactive
پیوست فایل صوتی-Falseattached_file
--"data
تاریخ بارگذاری فایل صوتی در مرکزتماس-2020-12-31 12:25:46.418832date

نمونه خروجی رویداد VoiceMail#

{ "event_name": "VoiceMailEmail", "id": "5fedc34a1b05af9835bbcfdc", "number": "5555", "state": "FAILED", "date": "2020-12-31 12:25:46.418832", "message": "Hangup call", "receiver": "sample@gmail.com", "active": "true", "attached_file": "False"}
{ "event_name": "VoiceMailEmail", "id": "5fedc3b31b05af9835bbcfdd", "number": "5555", "state": "SUCCESS", "date": "2020-12-31 12:27:38.290333", "receiver": "sample@gmail.com", "active": "True", "attached_file": "False"}
{ "event_name": "VoiceMailEmail", "id": "5fedc58c1b05af9835bbcfdf", "number": "5555", "state": "FAILED", "date": "2020-12-31 12:35:29.731122", "message": "SMTP is disabled", "receiver": "sample@gmail.com", "active": "True", "attached_file": "False"}
{ "event_name": "VoiceMailEmail", "id": "5fedc6001b05af9835bbcfe1", "number": "5555", "state": "FAILED", "date": "2020-12-31 12:37:34.461816", "message": "(535, b Incorrect authentication data)", "receiver": "sample@gmail.com", "active": "True", "attached_file": "False"}