رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

تنظیما‌ت‌ SEA

هشدار

ورژن های V1,V2,V3 منسوخ شده است

برای مشاهده تنظیمات مربوط به بخش SEA به Maintenance > Settings > API Settings مراجعه فرمایید،در قسمت Simotel Event API بخش‌های متفاوتی وجود دارد که در پایین به تشریح هرکدام می‌پردازیم

Simotel Event API#

API Enabled#

مشخص می‌کند سرویس SEA فعال باشد یا خیر.

API Version#

سیموتل توانایی ارسال اطلاعات به سمت وب‌سرویس تحت فرمت‌های مختلف را دارد، بطور کلی دوقالب اصلی وجود دارد

  • سرویس های G (General): در سرویس های G تمام رویداد ها منحصرا به آدرس وب‌سرویس ارسال می گردند و فراهم کننده، رویدادها را با استفاده از پارامتر event_name تفکیک می کند.

  • سرویس های Rest: در سرویس های Rest، نام رویداد به انتهای آدرس اضافه شده و سپس اطلاعات به سمت وب‌سرویس ارسال می‌شوند.

نمونه‌ فراخوانی rest

Call <WebService_address>/newstateCall <WebService_address>/cdr

API Method#

  • Get: سیموتل داده‌ها را در قالب پارامتر به سمت وب‌سرویس ارسال می‌کند.

  • Post: از ورژن ۴ (Rest4، G4)، داده‌ها با فرمت json در بدنه درخواست قرار گرفته و به سمت WebService ارسال می گردد. در ورژن های ۲ و ۳ همانند GET به صورت پارامتر ارسال می‌گردد.

نمونه فراخوانی سرویسG4:#

curl -u username:password --location --request POST 'http://192.168.51.193/call/' \--header 'Content-Type: application/json' \--data-raw '{"event_name": "NewState","exten": "991","state": "Unavailable"}'

نمونه فراخوانی سرویسRest4:#

curl -u username:password --location --request POST 'http://192.168.51.193/call/NewState' \--header 'Content-Type: application/json' \--data-raw '{"event_name": "NewState","exten": "991","state": "Unavailable"}'

API Events#

در این قسمت اطلاعات و رویدادهای سیستم دسته‌بندی شده‌اند و بسته به نیاز، شما مشخص می‌کنید چه اطلاعاتی باید به سمت WebService ارسال شود، رویدادها و اطلاعت آنها بصورت دقیق‌تر در بخش‌های آینده بررسی می‌شوند.

API Address#

در اینجا نیز آدرس وب‌سرویس قرار می‌گیرد.

API Username#

در صورتی که احرازهویتی از سمت وب‌سرویس انجام می‌شود،نام کاربری اینجا وارد می‌شود.

API Password#

در صورتی که احرازهویتی از سمت وب‌سرویس انجام می‌شود،رمزعبور اینجا وارد می‌شود.

نکته

در برخی از رویداد‌های SEA پارامتری به نام unique_id وجود دارد. به ازای هر تماسی که در سیستم تولید می‌شود یک شناسه یکتا تولید می‌شود، بنابراین شما با استفاده از unique_id تماس می‌توانید رویدادهای مختلف مربوط به یک تماس را شناسایی کنید.