رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Announce Add

از این سرویس برای افزودن آوا استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
نام-test_sound**name
نام فایل‌صوتی که در پاسخ به درخواست آپلود برگردانده می‌شود-file-20200624051520-61681-announcement-wiresha-**filename
توضیحات-Just for testcomment

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": {    "name": "test_sound",    "filename": "file-20200624051520-61681-announcement-wiresha_",    "comment": "Just for test",    "date": "1399-12-14 07:57:49",    "_id": "604092fdadafcf23157cb241"  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20/api/v3/pbx/announcements', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "name":"test_sound",  "filename":"file-20200624051520-61681-announcement-wiresha_",  "comment":"Just for test"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}


curl_close($curl);echo $response;