رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Announce Delete

از این سرویس برای حذف کردن آوا استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه یکتای آوا که از جستجو بدست می‌آید-6033876dc92de036d1390923**id_

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": ""}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20/api/v3/pbx/announcements', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'DELETE', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{"_id":"6033876dc92de036d1390923"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}


curl_close($curl);echo $response;