رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Announce Search

از این سرویس برای جستجو در آواها استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
یافتن موارد مشابهtrue/falsetrue**alike
نام فایل صوتی--conditions->name

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": [    {      "_id": "5ea534550a1a2b1d207b1426",      "filename": "file-20200426071221-22185-whatsapp-audio-2020-_.wav",      "name": "3",      "comment": "",      "date": "1399-02-07 11:42:21"    },    {      "_id": "5ea534650a1a2b12f6133357",      "filename": "file-20200426071237-58502-whatsapp-audio-2020-_.wav",      "name": "1",      "comment": "",      "date": "1399-02-07 11:42:37"    },    {      "_id": "5f832be7095d8456d8453638",      "filename": "file-20201011155935-37443-123mp3mp3_.wav",      "name": "123",      "comment": "",      "date": "1399-07-20 19:29:35"    }  ]}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.21//api/v3/pbx/announcements', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "alike":"true",  "conditions":{"name":""}}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;