رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

تماس دوطرفه

با استفاده از این سرویس تماس دوطرفه (Number Masking) ایجاد می‌شود. تماس گیرنده می‌تواند هم داخلی باشد و هم شماره مخابراتی.چنانکه تماس گیرنده شماره مخابراتی باشد، نام ترانک نیز باید وارد شود. مقدار time_out اختیاری است و در صورت عدم تخصیص بصورت پیش‌فرض 30 ثانیه در نظر گرفته می‌شود.

نکته مهم

در تماس دوطرفه در صورتی که نفر اول پاسخ ندهد و تماس را قطع کند اطلاعات مربوط به تماس(CDR) به سمت وب‌سرویس شما ارسال نمی‌شود.اگر این موضوع برای شما اهمیت بالایی دارد می‌توانید از APIهای مربوط به ساخت کمپین به همراه کامپوننت autodialer route برای ایجاد تماس دوطرفه استفاده کنید.برای توضیحات بیشتر به این قسمت مراجعه فرمایید.

پارامترها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
(نفر اول در تماس)تماس گیرنده-557**caller
(نفر دوم در تماس)شماره مخاطب-552**callee
مسیر تماس نفر اول را مشخص می‌کند(به همراه کامپوننت Outgoing_Route)-main_routing**context
557-557**caller_id
مسیر تماس نفر دوم را مشخص می‌کند-*trunk_name
مدت زمان انتظار برای پاسخگویی-30timeout

نمونه خروجی درخواست#

{  "ok": 1}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/call/originate/act', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'PUT', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "caller":"557",  "callee":"552",  "context":"main_routing",  "caller_id":"557",  "trunk_name":"cisco",  "timeout":"30"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;

به جهت آشنایی بیشتر، در بخش مثال‌های کاربردی چند نمونه از کاربردهای این سرویس مورد بررسی قرار گرفته‌ است.