رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Fax Add

از این سرویس برای افزودن فکس ارسالی استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامتر ها
شناسه یکتای ارسال کننده-usernam1*sender_id
شماره مقصد-112233*to
داخلی مقصد-558*ext
ترانک خروجی-trunk_name1*trunk_name
نام فایل آپلود شده که در جواب fax upload برگردانده می‌شود-file-20200624051520-61681-fax-test*file
برای ارسال فایل متنی-this is sampletext
توضیحات-just for testdescription

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": {    "_id": null  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/pbx/faxes', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "sender_id":"username1",  "to":"112233",  "ext":"558",  "trunk_name":"Cisco",  "file":"file-20200624051520-61681-fax-test",  "text":"",  "description":"Just for test"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;