رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Fax Search

از این سرویس برای جستجو در فکس‌های استفاده می شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
یافتن موارد مشابهtrue/falsetrue**alike
--0pagination-->start
--20pagination-->count
---pagination-->sorting
--2020-12-25 13:47date_range-->from
--2020-12-27 13:47date_range-->to
---conditions-->src
---conditions-->dst
---conditions-->status
---conditions-->type

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "pagination": {      "start": 0,      "count": 20,      "sorting": {        "date": -1      },      "total": 1    },    "data": [      {        "_id": "5fe7b083b6e91a5ef2bbf7bb",        "description": "",        "trunk": "g0",        "file": "sen_file-20201226215201-25194-1609019517pdf_.tiff",        "type": "outbox",        "channel": "DAHDI/g0/02188808276",        "date": "1399-10-07 01:22:03",        "src": "05131041051",        "dst": "02188808276",        "status": ""      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.21/api/v3/pbx/faxes', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "alike":"true",  "pagination":{    "start":0,    "count":20,    "sorting":{}  },  "date_range":{    "from":"2020-12-25 13:47",    "to":"2020-12-27 13:47"  },  "conditions":{    "src":"",    "dst":"",    "status":"",    "type":""  }}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));

$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;