رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Fax Upload

از این سرویس برای بارگذاری فایل‌ها برای استفاده در ارسال فکس استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
نام و مسیر فایل--**file

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "1 file(s) uploaded successfully",  "data": {    "filename": "sen_file-20210316094328-60069-simotel5128editi_.tiff"  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.21//api/v3/pbx/faxes/upload', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS => array('file'=> new CURLFILE('/path/to/file')), CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==' ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;