رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Queue Details Ordered

این سرویس برای بازیابی اطلاعات جدول جزئیات صف از ابتدا تا انتها کاربرد دارد، پارامتر ورودی این سرویس id رکوردی است که می‌خواهید اطلاعات بعد از آن بازیابی نمایید، خروجی سرویس رکوردهای جدول بصورت ترتیبی می‌باشد.(در هر فراخوانی 20 رکورد به ترتیب بازگردانده می‌شود).

نکته

درصورتی که می‌خواهید اطلاعات جدول را از ابتدا بازیابی کنید مقدار پارامتر id_ برابر با خالی قرار دهید.

نکته

پارامتر last_id در جواب سمت شما برگردانده می‌شود و id آخرین رکورد بازیابی شده را به شما می‌دهد، پس برای بازیابی اطلاعات بعدی(به ترتیب) این شناسه را به عنوان ورودی دوباره به سرویس بدهید.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه یکتای که می‌خواهیم اطلاعات بعد از آن به ترتیب بازیابی شوند(last_id)5ddb9e925171cd0429088badid_

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": {    "last_id": "5ddbbb0a5171cd0429088c3d",    "data": [      {        "_id": "5ddb9c3c5171cd0429088b96",        "cuid": "1574673453.2",        "wait": 3,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 64,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-00000004",        "src": "09364348002",        "dst": "553",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 12:47:43",        "record": "20191125_1574673453.2.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:47:44",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <09364348002>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "5",        "duration": 67,        "uniqueid": "1574673463.6",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:47:46",        "channel": "Local/553@simotel-local-agents-00000000;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:47:47",        "lastdata": "SIP/553,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574673468303"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:01:04",        "wait_hhmmss": "00:00:03",        "duration_hhmmss": "00:01:07"      },      {        "_id": "5ddb9c825171cd0429088b99",        "cuid": "1574673523.11",        "wait": 5,        "userfield": "",        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "qnum": "910",        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-00000007",        "src": "05131233",        "dst": "554",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 12:48:52",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 12:48:53",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131233>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "14",        "duration": 5,        "uniqueid": "1574673532.18",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "",        "channel": "Local/554@simotel-local-agents-00000002;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:48:58",        "lastdata": "SIP/554,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574673538895"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:05",        "duration_hhmmss": "00:00:05"      },      {        "_id": "5ddb9c825171cd0429088b9a",        "cuid": "1574673523.11",        "wait": 5,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 434,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-00000008",        "src": "05131233",        "dst": "553",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 12:48:52",        "record": "20191125_1574673523.11.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:48:53",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131233>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "12",        "duration": 439,        "uniqueid": "1574673532.16",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:48:58",        "channel": "Local/553@simotel-local-agents-00000001;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:48:58",        "lastdata": "SIP/553,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574673538970"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:07:14",        "wait_hhmmss": "00:00:05",        "duration_hhmmss": "00:07:19"      },      {        "_id": "5ddb9ccf5171cd0429088b9e",        "cuid": "1574673606.30",        "wait": 1,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 96,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-0000000e",        "src": "05138481480",        "dst": "554",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 12:50:12",        "record": "20191125_1574673606.30.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:50:13",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05138481480>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "26",        "duration": 97,        "uniqueid": "1574673612.32",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:50:14",        "channel": "Local/554@simotel-local-agents-00000003;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:50:14",        "lastdata": "SIP/554,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574673614999"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:01:36",        "wait_hhmmss": "00:00:01",        "duration_hhmmss": "00:01:37"      },      {        "_id": "5ddb9d735171cd0429088ba5",        "cuid": "1574673660.40",        "wait": 2,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 46,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-0000001a",        "src": "09361336200",        "dst": "554",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 12:52:56",        "record": "20191125_1574673660.40.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 12:52:56",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <09361336200>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "42",        "duration": 48,        "uniqueid": "1574673776.55",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 12:52:58",        "channel": "Local/554@simotel-local-agents-00000004;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 12:52:58",        "lastdata": "SIP/554,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574673779017"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:46",        "wait_hhmmss": "00:00:02",        "duration_hhmmss": "00:00:48"      },      {        "_id": "5ddb9ff65171cd0429088bb8",        "cuid": "1574674397.112",        "wait": 2,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 18,        "qnum": "900",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/555-0000003b",        "src": "09034562701",        "dst": "555",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 13:03:39",        "record": "20191125_1574674397.112.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 13:03:40",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <09034562701>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "80",        "duration": 20,        "uniqueid": "1574674419.115",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 13:03:41",        "channel": "Local/555@simotel-local-agents-00000005;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 13:03:42",        "lastdata": "SIP/555,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574674422526"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:18",        "wait_hhmmss": "00:00:02",        "duration_hhmmss": "00:00:20"      },      {        "_id": "5ddba7385171cd0429088bd5",        "cuid": "1574676267.206",        "wait": 5,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 29,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-00000076",        "src": "05131703324",        "dst": "553",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 13:34:34",        "record": "20191125_1574676267.206.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 13:34:35",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131703324>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "144",        "duration": 34,        "uniqueid": "1574676274.208",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 13:34:39",        "channel": "Local/553@simotel-local-agents-00000006;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 13:34:40",        "lastdata": "SIP/553,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574676280333"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:29",        "wait_hhmmss": "00:00:05",        "duration_hhmmss": "00:00:34"      },      {        "_id": "5ddbaca25171cd0429088bf1",        "cuid": "1574677645.294",        "wait": 3,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 102,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-000000ad",        "src": "05131703324",        "dst": "553",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 13:57:42",        "record": "20191125_1574677645.294.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 13:57:43",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131703324>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "204",        "duration": 105,        "uniqueid": "1574677662.296",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 13:57:45",        "channel": "Local/553@simotel-local-agents-00000007;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 13:57:46",        "lastdata": "SIP/553,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574677666311"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:01:42",        "wait_hhmmss": "00:00:03",        "duration_hhmmss": "00:01:45"      },      {        "_id": "5ddbae0b5171cd0429088bfa",        "cuid": "1574678018.323",        "wait": 2,        "userfield": "",        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "qnum": "910",        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-000000bd",        "src": "05131703324",        "dst": "553",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:03:44",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 14:03:45",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131703324>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "224",        "duration": 2,        "uniqueid": "1574678024.325",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "",        "channel": "Local/553@simotel-local-agents-00000008;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:03:47",        "lastdata": "SIP/553,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574678027483"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:02",        "duration_hhmmss": "00:00:02"      },      {        "_id": "5ddbae0b5171cd0429088bfb",        "cuid": "1574678018.323",        "wait": 2,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 38,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-000000be",        "src": "05131703324",        "dst": "554",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:03:44",        "record": "20191125_1574678018.323.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 14:03:45",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131703324>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "226",        "duration": 40,        "uniqueid": "1574678024.327",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 14:03:46",        "channel": "Local/554@simotel-local-agents-00000009;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:03:47",        "lastdata": "SIP/554,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574678027528"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:38",        "wait_hhmmss": "00:00:02",        "duration_hhmmss": "00:00:40"      },      {        "_id": "5ddbaed45171cd0429088bff",        "cuid": "1574678216.340",        "wait": 2,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 562,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-000000c5",        "src": "09364348002",        "dst": "554",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:07:05",        "record": "20191125_1574678216.340.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 14:07:06",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <09364348002>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "240",        "duration": 564,        "uniqueid": "1574678225.343",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 14:07:08",        "channel": "Local/554@simotel-local-agents-0000000a;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:07:08",        "lastdata": "SIP/554,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574678228837"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:09:22",        "wait_hhmmss": "00:00:02",        "duration_hhmmss": "00:09:24"      },      {        "_id": "5ddbb0415171cd0429088c04",        "cuid": "1574678576.361",        "wait": 4,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 27,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-000000cf",        "src": "05131703324",        "dst": "553",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:13:08",        "record": "20191125_1574678576.361.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 14:13:09",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131703324>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "254",        "duration": 31,        "uniqueid": "1574678588.363",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 14:13:12",        "channel": "Local/553@simotel-local-agents-0000000b;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:13:13",        "lastdata": "SIP/553,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574678593064"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:27",        "wait_hhmmss": "00:00:04",        "duration_hhmmss": "00:00:31"      },      {        "_id": "5ddbb1285171cd0429088c08",        "cuid": "1574678805.373",        "wait": 10,        "userfield": "",        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "qnum": "910",        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-000000d1",        "src": "09213687730",        "dst": "553",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:16:53",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 14:16:54",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <09213687730>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "260",        "duration": 10,        "uniqueid": "1574678813.375",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "",        "channel": "Local/553@simotel-local-agents-0000000c;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:17:04",        "lastdata": "SIP/553,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574678824468"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:10",        "duration_hhmmss": "00:00:10"      },      {        "_id": "5ddbb1285171cd0429088c09",        "cuid": "1574678805.373",        "wait": 10,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 21,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-000000d2",        "src": "09213687730",        "dst": "554",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:16:53",        "record": "20191125_1574678805.373.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 14:16:54",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <09213687730>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "262",        "duration": 31,        "uniqueid": "1574678813.377",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 14:17:03",        "channel": "Local/554@simotel-local-agents-0000000d;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:17:04",        "lastdata": "SIP/554,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574678824511"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:21",        "wait_hhmmss": "00:00:10",        "duration_hhmmss": "00:00:31"      },      {        "_id": "5ddbb2065171cd0429088c0b",        "cuid": "1574679012.386",        "wait": 7,        "userfield": "",        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "qnum": "910",        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-000000d4",        "src": "05131703324",        "dst": "554",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:20:37",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 14:20:39",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131703324>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "272",        "duration": 7,        "uniqueid": "1574679037.390",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "",        "channel": "Local/554@simotel-local-agents-0000000f;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:20:46",        "lastdata": "SIP/554,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574679046096"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:07",        "duration_hhmmss": "00:00:07"      },      {        "_id": "5ddbb2065171cd0429088c0c",        "cuid": "1574679012.386",        "wait": 7,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 520,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-000000d5",        "src": "05131703324",        "dst": "553",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:20:37",        "record": "20191125_1574679012.386.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 14:20:39",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131703324>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "270",        "duration": 527,        "uniqueid": "1574679037.388",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 14:20:45",        "channel": "Local/553@simotel-local-agents-0000000e;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:20:46",        "lastdata": "SIP/553,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574679046133"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:08:40",        "wait_hhmmss": "00:00:07",        "duration_hhmmss": "00:08:47"      },      {        "_id": "5ddbb3e65171cd0429088c11",        "cuid": "1574679515.407",        "wait": 2,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 223,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-000000df",        "src": "09364348002",        "dst": "554",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:28:42",        "record": "20191125_1574679515.407.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 14:28:44",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <09364348002>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "288",        "duration": 225,        "uniqueid": "1574679522.409",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 14:28:45",        "channel": "Local/554@simotel-local-agents-00000010;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:28:46",        "lastdata": "SIP/554,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574679526104"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:03:43",        "wait_hhmmss": "00:00:02",        "duration_hhmmss": "00:03:45"      },      {        "_id": "5ddbb5295171cd0429088c1a",        "cuid": "1574679830.436",        "wait": 3,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 19,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-000000ef",        "src": "05131703324",        "dst": "554",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:34:04",        "record": "20191125_1574679830.436.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 14:34:06",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131703324>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "308",        "duration": 22,        "uniqueid": "1574679844.441",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 14:34:08",        "channel": "Local/554@simotel-local-agents-00000011;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:34:09",        "lastdata": "SIP/554,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574679849145"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:19",        "wait_hhmmss": "00:00:03",        "duration_hhmmss": "00:00:22"      },      {        "_id": "5ddbbb0a5171cd0429088c3c",        "cuid": "1574681341.543",        "wait": 5,        "userfield": "",        "comment": "",        "NO ANSWER": 1,        "billsec": 0,        "qnum": "910",        "disposition": "NO ANSWER",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/554-00000132",        "src": "05131703324",        "dst": "554",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:59:07",        "accountcode": "",        "starttime": "1398-09-04 14:59:09",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131703324>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "380",        "duration": 5,        "uniqueid": "1574681347.547",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "",        "channel": "Local/554@simotel-local-agents-00000013;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:59:14",        "lastdata": "SIP/554,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574681354255"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:05",        "duration_hhmmss": "00:00:05"      },      {        "_id": "5ddbbb0a5171cd0429088c3d",        "cuid": "1574681341.543",        "wait": 5,        "userfield": "",        "comment": "",        "billsec": 368,        "qnum": "910",        "disposition": "ANSWERED",        "v": 2,        "dstchannel": "SIP/553-00000131",        "src": "05131703324",        "dst": "553",        "tries": 1,        "start": "1398-09-04 14:59:07",        "record": "20191125_1574681341.543.mp3",        "accountcode": "",        "ANSWERED": 1,        "starttime": "1398-09-04 14:59:09",        "type": "queue_report",        "clid": "\"\" <05131703324>",        "dcontext": "simotel-local-agents",        "sequence": "378",        "duration": 373,        "uniqueid": "1574681347.545",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "answer": "2019-11-25 14:59:13",        "channel": "Local/553@simotel-local-agents-00000012;2",        "lastapp": "Dial",        "endtime": "1398-09-04 14:59:14",        "lastdata": "SIP/553,40,TtKkg",        "last_try": {          "$date": {            "$numberLong": "1574681354303"          }        },        "billsec_hhmmss": "00:06:08",        "wait_hhmmss": "00:00:05",        "duration_hhmmss": "00:06:13"      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/reports/queue_details/ordered/id', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "_id":""}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2Fkcjo=',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;