رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Queue Search

از این سرویس برای بازیابی گزارشات‌ صف استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شماره مبدا--conditions->from
شماره مقصد--conditions->to
شناسه یکتای گزارش-1623762811.55413conditions->cuid
شماره صف-901conditions->qnum
جستجو از تاریخ-2020-06-15 15:16**date_range->from
جستجو تا تاریخ-2022-06-22 15:16**date_range->to
--0pagination->start
--20pagination->count
---pagination->sorting
یافتن موارد مشابهtrue/falsetrue**alike

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "pagination": {      "start": 0,      "count": 20,      "sorting": {        "starttime": -1      },      "total": 1    },    "target": "queue_stat",    "useGroupBy": false,    "data": [      {        "_id": "60c8a7ad8b2427f7c61c58ae",        "duration": 0,        "wait": 0,        "agent_wait": 0,        "billsec": 0,        "queue_id": "1623762829.4035",        "src": "02191015010",        "dst": "564",        "cuid": "1623762811.55413",        "qnum": "901",        "starttime": "1400-03-25 17:43:49",        "endtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1623762861416"          }        },        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1623762829873"          }        },        "queue_status": "TIMEOUT",        "disposition": "MISSED",        "hangup": "caller",        "MISSED": 1,        "v": 2,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00",        "duration_hhmmss": "00:00:00",        "dst_name": "564"      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/reports/queue', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "conditions":{"from": "", "to": "", "cuid":"1623762811.55413", "qnum":"901"},  "date_range":{"from":"2020-06-15 15:16","to":"2022-06-22 15:16"},  "pagination":{"start":0,"count":20,"sorting":{}},  "alike":"true"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;