رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Queue Ordered

این سرویس برای بازیابی اطلاعات جدول جستجوی صف از ابتدا تا انتها کاربرد دارد، پارامتر ورودی این سرویس id رکوردی است که می‌خواهید اطلاعات بعد از آن بازیابی نمایید، خروجی سرویس رکوردهای جدول بصورت ترتیبی می‌باشد.(در هر فراخوانی 20 رکورد به ترتیب بازگردانده می‌شود).

نکته

درصورتی که می‌خواهید اطلاعات جدول را از ابتدا بازیابی کنید مقدار پارامتر id_ برابر با خالی قرار دهید.

نکته

پارامتر last_id در جواب سمت شما برگردانده می‌شود و id آخرین رکورد بازیابی شده را به شما می‌دهد، پس برای بازیابی اطلاعات بعدی(به ترتیب) این شناسه را به عنوان ورودی دوباره به سرویس بدهید.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه یکتای که می‌خواهیم اطلاعات بعد از آن به ترتیب بازیابی شوند(last_id)5ddb9e925171cd0429088badid_

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": {    "last_id": "5ec62d435171cd23078c2814",    "data": [      {        "_id": "5ec4d6825171cd23078c256f",        "endtime": "1399-02-31 16:04:34",        "src": "05131703324",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589974443075"          }        },        "dst": "561",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 9,        "qnum": "910",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589974474285"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589974433284"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589974433346"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589974443075"            }          }        },        "caller_wait": 9,        "duration": 40,        "starttime": "1399-02-31 16:03:53",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589974433346"          }        },        "billsec": 31,        "wait": 9,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:31",        "wait_hhmmss": "00:00:09",        "duration_hhmmss": "00:00:40"      },      {        "_id": "5ec4de1f5171cd23078c258b",        "endtime": "1399-02-31 16:37:03",        "src": "09159148089",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589976384593"          }        },        "dst": "555",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 0,        "qnum": "900",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589976423968"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589976377674"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589976384589"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589976384593"            }          }        },        "caller_wait": 6,        "duration": 45,        "starttime": "1399-02-31 16:36:17",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589976384589"          }        },        "billsec": 39,        "wait": 6,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:39",        "wait_hhmmss": "00:00:06",        "duration_hhmmss": "00:00:45"      },      {        "_id": "5ec4df505171cd23078c2593",        "endtime": "1399-02-31 16:42:08",        "src": "0515153",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589976544479"          }        },        "dst": "553",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 4,        "qnum": "910",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589976728547"            }          },          "queue_status": "CONTINUE",          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589976539814"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589976539873"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589976544479"            }          }        },        "caller_wait": 4,        "queue_status": "CONTINUE",        "duration": 188,        "starttime": "1399-02-31 16:38:59",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589976539873"          }        },        "billsec": 184,        "wait": 4,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:03:04",        "wait_hhmmss": "00:00:04",        "duration_hhmmss": "00:03:08"      },      {        "_id": "5ec4e19b5171cd23078c25a3",        "endtime": "1399-02-31 16:51:55",        "src": "05136040436",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589977242102"          }        },        "dst": "555",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 0,        "qnum": "900",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589977315557"            }          },          "queue_status": "CONTINUE",          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589977236755"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589977242084"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589977242102"            }          }        },        "caller_wait": 5,        "queue_status": "CONTINUE",        "duration": 78,        "starttime": "1399-02-31 16:50:36",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589977242084"          }        },        "billsec": 73,        "wait": 5,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:01:13",        "wait_hhmmss": "00:00:05",        "duration_hhmmss": "00:01:18"      },      {        "_id": "5ec4e2145171cd23078c25a6",        "endtime": "1399-02-31 16:53:56",        "src": "05131703324",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589977304845"          }        },        "dst": "553",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 6,        "qnum": "910",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589977436200"            }          },          "queue_status": "CONTINUE",          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589977298599"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589977298635"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589977304845"            }          }        },        "caller_wait": 6,        "queue_status": "CONTINUE",        "duration": 137,        "starttime": "1399-02-31 16:51:38",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589977298635"          }        },        "billsec": 131,        "wait": 6,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:02:11",        "wait_hhmmss": "00:00:06",        "duration_hhmmss": "00:02:17"      },      {        "_id": "5ec4e5695171cd23078c25b5",        "endtime": "1399-02-31 17:08:09",        "src": "02188026871",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589978245502"          }        },        "dst": "555",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 0,        "qnum": "900",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589978289073"            }          },          "queue_status": "CONTINUE",          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589978238677"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589978245490"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589978245502"            }          }        },        "caller_wait": 6,        "queue_status": "CONTINUE",        "duration": 49,        "starttime": "1399-02-31 17:07:18",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589978245490"          }        },        "billsec": 43,        "wait": 6,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:43",        "wait_hhmmss": "00:00:06",        "duration_hhmmss": "00:00:49"      },      {        "_id": "5ec4ea445171cd23078c25c3",        "endtime": "1399-02-31 17:28:52",        "src": "02186025679",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589979500410"          }        },        "dst": "555",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 2,        "qnum": "900",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589979532297"            }          },          "queue_status": "CONTINUE",          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589979498083"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589979498114"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589979500410"            }          }        },        "caller_wait": 2,        "queue_status": "CONTINUE",        "duration": 33,        "starttime": "1399-02-31 17:28:18",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589979498114"          }        },        "billsec": 31,        "wait": 2,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:31",        "wait_hhmmss": "00:00:02",        "duration_hhmmss": "00:00:33"      },      {        "_id": "5ec4ed205171cd23078c25da",        "endtime": "1399-02-31 17:41:04",        "src": "05137641871",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589980219834"          }        },        "dst": "561",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 5,        "qnum": "910",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589980264876"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589980073475"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589980213944"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589980219834"            }          }        },        "caller_wait": 146,        "duration": 191,        "starttime": "1399-02-31 17:37:53",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589980213944"          }        },        "billsec": 45,        "wait": 146,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:45",        "wait_hhmmss": "00:02:26",        "duration_hhmmss": "00:03:11"      },      {        "_id": "5ec4f9205171cd23078c260a",        "endtime": "1399-02-31 18:32:16",        "src": "05131703324",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983336425"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983296074"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983296093"            }          }        },        "dst": "310410",        "disposition": "MISSED",        "agent_wait": 0,        "qnum": "910",        "caller_wait": 0,        "duration": 0,        "starttime": "1399-02-31 18:31:36",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589983296093"          }        },        "billsec": 0,        "wait": 0,        "MISSED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00",        "duration_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "5ec4fa265171cd23078c2612",        "endtime": "1399-02-31 18:36:38",        "src": "05131559",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589983568766"          }        },        "dst": "555",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 0,        "qnum": "900",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983598697"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983563016"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983568758"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983568766"            }          }        },        "caller_wait": 5,        "duration": 34,        "starttime": "1399-02-31 18:36:03",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589983568758"          }        },        "billsec": 29,        "wait": 5,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:29",        "wait_hhmmss": "00:00:05",        "duration_hhmmss": "00:00:34"      },      {        "_id": "5ec4fb625171cd23078c261e",        "endtime": "1399-02-31 18:41:54",        "src": "05131703324",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589983896501"          }        },        "dst": "553",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 6,        "qnum": "910",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983914738"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983889802"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983889835"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589983896501"            }          }        },        "caller_wait": 6,        "duration": 24,        "starttime": "1399-02-31 18:41:29",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589983889835"          }        },        "billsec": 18,        "wait": 6,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:18",        "wait_hhmmss": "00:00:06",        "duration_hhmmss": "00:00:24"      },      {        "_id": "5ec5021c5171cd23078c2637",        "endtime": "1399-02-31 19:10:36",        "src": "05131703324",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589985262428"          }        },        "dst": "553",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 2,        "qnum": "910",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589985636906"            }          },          "queue_status": "CONTINUE",          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589985259800"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589985259839"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589985262428"            }          }        },        "caller_wait": 2,        "queue_status": "CONTINUE",        "duration": 376,        "starttime": "1399-02-31 19:04:19",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589985259839"          }        },        "billsec": 374,        "wait": 2,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:06:14",        "wait_hhmmss": "00:00:02",        "duration_hhmmss": "00:06:16"      },      {        "_id": "5ec5078c5171cd23078c264e",        "endtime": "1399-02-31 19:33:48",        "src": "05131703324",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589986974333"          }        },        "dst": "553",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 1,        "qnum": "910",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589987028251"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589986972425"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589986972472"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589986974333"            }          }        },        "caller_wait": 1,        "duration": 54,        "starttime": "1399-02-31 19:32:52",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589986972472"          }        },        "billsec": 53,        "wait": 1,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:53",        "wait_hhmmss": "00:00:01",        "duration_hhmmss": "00:00:54"      },      {        "_id": "5ec50a635171cd23078c2654",        "endtime": "1399-02-31 19:45:55",        "src": "05131703324",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589987714110"          }        },        "dst": "553",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 2,        "qnum": "910",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589987755987"            }          },          "queue_status": "CONTINUE",          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589987711473"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589987711511"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589987714110"            }          }        },        "caller_wait": 2,        "queue_status": "CONTINUE",        "duration": 43,        "starttime": "1399-02-31 19:45:11",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589987711511"          }        },        "billsec": 41,        "wait": 2,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:41",        "wait_hhmmss": "00:00:02",        "duration_hhmmss": "00:00:43"      },      {        "_id": "5ec512315171cd23078c266a",        "endtime": "1399-02-31 20:19:13",        "src": "09171750052",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589989703003"          }        },        "dst": "555",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 2,        "qnum": "900",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589989753347"            }          },          "queue_status": "CONTINUE",          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589989687950"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589989700842"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1589989703003"            }          }        },        "caller_wait": 15,        "queue_status": "CONTINUE",        "duration": 65,        "starttime": "1399-02-31 20:18:07",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1589989700842"          }        },        "billsec": 50,        "wait": 15,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:50",        "wait_hhmmss": "00:00:15",        "duration_hhmmss": "00:01:05"      },      {        "_id": "5ec610fa5171cd23078c2799",        "endtime": "1399-03-01 14:26:18",        "src": "05137133895",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1590054966139"          }        },        "dst": "555",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 0,        "qnum": "900",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590054978101"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590054957667"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590054966134"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590054966139"            }          }        },        "caller_wait": 8,        "duration": 19,        "starttime": "1399-03-01 14:25:57",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1590054966134"          }        },        "billsec": 11,        "wait": 8,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:11",        "wait_hhmmss": "00:00:08",        "duration_hhmmss": "00:00:19"      },      {        "_id": "5ec626305171cd23078c27e9",        "endtime": "1399-03-01 15:56:48",        "src": "09170046196",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590060408596"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590060391294"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590060391331"            }          }        },        "dst": "31041",        "disposition": "MISSED",        "agent_wait": 0,        "qnum": "910",        "caller_wait": 0,        "duration": 0,        "starttime": "1399-03-01 15:56:31",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1590060391331"          }        },        "billsec": 0,        "wait": 0,        "MISSED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:00",        "duration_hhmmss": "00:00:00"      },      {        "_id": "5ec62a825171cd23078c27fd",        "endtime": "1399-03-01 16:15:14",        "src": "05136040436",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1590061457432"          }        },        "dst": "555",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 5,        "qnum": "900",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590061514178"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590061452046"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590061452075"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590061457432"            }          }        },        "caller_wait": 5,        "duration": 61,        "starttime": "1399-03-01 16:14:12",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1590061452075"          }        },        "billsec": 56,        "wait": 5,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:56",        "wait_hhmmss": "00:00:05",        "duration_hhmmss": "00:01:01"      },      {        "_id": "5ec62b7c5171cd23078c2804",        "endtime": "1399-03-01 16:19:24",        "src": "03136204753",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1590061649143"          }        },        "dst": "555",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 2,        "qnum": "900",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590061764967"            }          },          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590061634123"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590061647023"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590061649143"            }          }        },        "caller_wait": 15,        "duration": 130,        "starttime": "1399-03-01 16:17:14",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1590061647023"          }        },        "billsec": 115,        "wait": 15,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:01:55",        "wait_hhmmss": "00:00:15",        "duration_hhmmss": "00:02:10"      },      {        "_id": "5ec62d435171cd23078c2814",        "endtime": "1399-03-01 16:26:59",        "src": "01191006066",        "answeredtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1590062173537"          }        },        "dst": "561",        "disposition": "ANSWERED",        "agent_wait": 7,        "qnum": "910",        "data": {          "end_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590062219726"            }          },          "queue_status": "CONTINUE",          "start_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590062071966"            }          },          "ring_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590062165592"            }          },          "answered_time": {            "$date": {              "$numberLong": "1590062173537"            }          }        },        "caller_wait": 101,        "queue_status": "CONTINUE",        "duration": 147,        "starttime": "1399-03-01 16:24:31",        "ringtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1590062165592"          }        },        "billsec": 46,        "wait": 101,        "ANSWERED": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:46",        "wait_hhmmss": "00:01:41",        "duration_hhmmss": "00:02:27"      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/reports/queue/ordered/id', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "_id":""}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2Fkcjo=',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;