رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Quick Info

در‌صورتی که در گزارشی جزئیات اضافی در بخش Detail داشته باشد،با استفاده از این API قابل‌ بازیابی می‌باشد(برای مثال جزئیات انتقال تماس).

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده‌های تعریف شدهداده‌های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامتر‌ها
شناسه‌یکتا که از جستجو بدست می‌آید-16244299033.75565**cuid

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": [    {      "_id": "60d0d647895b44fe5bbc6671",      "type": "queue_report",      "cuid": "1624299033.75565",      "clid": "\"09129285259\" <09129285259>",      "src": "09129285259",      "dst": "564",      "dcontext": "simotel-local-agents",      "channel": "Local/564@simotel-local-agents-00000ba7;2",      "dstchannel": "SIP/564-00009bf3",      "lastapp": "Dial",      "lastdata": "SIP/564,15,TtKkm",      "start": "1400-03-31 22:41:04",      "answer": "",      "duration": 15,      "billsec": 0,      "disposition": "NO ANSWER",      "amaflags": "DOCUMENTATION",      "accountcode": "",      "uniqueid": "1624299064.75569",      "userfield": "",      "sequence": "53968",      "comment": "",      "v": 2,      "qnum": "901",      "starttime": "1400-03-31 22:41:04",      "endtime": {        "$date": {          "$numberLong": "1624299079716"        }      },      "queue_id": "1624299064.1411",      "NO ANSWER": 1,      "wait": 15,      "tries": 1,      "last_try": {        "$date": {          "$numberLong": "1624299079718"        }      }    }  ]}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/reports/quick/info', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "cuid":"1624299033.75565"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;