رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Quick Search

از این سرویس برای بازیابی اطلاعات بخش جستجوی سریع استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
---conditions->from
---conditions->to
بازیابی گزارشات از تاریخ-2020-06-15 15:16**date_range->from
بازیابی گزارشات تا تاریخ-2022-06-22 15:16**date_renge->to
--0pagination->start
--20pagination->count
---pagination->sorting
یافتن موارد مشابهtrue/falsetrue**alike

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "pagination": {      "start": 0,      "count": 20,      "sorting": {        "starttime": -1      },      "total": 1    },    "target": "cdr",    "useGroupBy": false,    "data": [      {        "_id": "60cad7ec8b2427f7c61c5ed5",        "type": "outgoing",        "cuid": "1623906282.60546",        "clid": "\"\" <09160864352>",        "src": "09160864352",        "dst": "31041140",        "dcontext": "from-310410",        "channel": "SIP/Cisco-00007cdc",        "dstchannel": "SIP/to-Monshi-00007cdd",        "lastapp": "Dial",        "lastdata": "SIP/to-Monshi/31041140,30,TtKkg",        "start": "1400-03-27 09:34:42",        "answer": "2021-06-17 09:34:43",        "duration": 0,        "billsec": 0,        "disposition": "ANSWERED",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "accountcode": "",        "uniqueid": "1623906282.60546",        "userfield": "",        "sequence": "43266",        "comment": "",        "v": 2,        "old_caller_id": "9160864352",        "did": "31041140",        "entry_point": "Cisco",        "outgoing_point": "to-Monshi",        "route": [          {            "type": "IncomingRoute",            "name": "Incoming Route1",            "duration": 0.013708,            "date": {              "$date": {                "$numberLong": "1623906282972"              }            }          },          {            "type": "Switcher",            "name": "Switcher",            "duration": 0.00395,            "date": {              "$date": {                "$numberLong": "1623906282980"              }            }          },          {            "type": "Trunk",            "name": "to-monshi-hamed",            "duration": 0.215821,            "date": {              "$date": {                "$numberLong": "1623906283199"              }            }          }        ],        "wait": 1,        "starttime": "1400-03-27 09:34:44",        "endtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1623906284732"          }        },        "hangup": "callee",        "ANSWERED": 1,        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:00",        "wait_hhmmss": "00:00:01",        "duration_hhmmss": "00:00:00"      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/reports/cdr', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "conditions":{"from": "", "to": "", "cuid":""},  "date_range":{"from":"2020-06-15 15:16","to":"2022-06-22 15:16"},  "pagination":{"start":0,"count":20,"sorting":{}},  "alike":"true"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;