رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

CDR Search

از این سرویس برای بازیابی اطلاعات بخش جستجوی سریع استفاده می‌شود و تفاوت آن با Quick Search در امکان جستجو براسای پارمتر cuid می‌باشد.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
---conditions->from
---conditions->to
--conditions->cuid
بازیابی گزارشات از تاریخ-2020-06-15 15:16**date_range->from
بازیابی گزارشات تا تاریخ-2022-06-22 15:16**date_renge->to
--0pagination->start
--20pagination->count
---pagination->sorting
یافتن موارد مشابهtrue/falsetrue**alike

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "pagination": {      "start": 0,      "count": 20,      "sorting": {        "starttime": -1      },      "total": 1    },    "target": "cdr",    "useGroupBy": false,    "data": [      {        "_id": "60d179d3895b44fe5bbc66e2",        "type": "outgoing",        "cuid": "1624340875.75933",        "clid": "\"\" <09365018573>",        "src": "562",        "dst": "09365018573",        "dcontext": "main_routing",        "channel": "SIP/center-00009cb6",        "dstchannel": "",        "lastapp": "Hangup",        "lastdata": "",        "start": "1400-04-01 10:19:04",        "answer": "2021-06-22 10:19:04",        "duration": 1,        "billsec": 54,        "disposition": "ANSWERED",        "amaflags": "DOCUMENTATION",        "accountcode": "",        "uniqueid": "1624340875.75934",        "userfield": "",        "sequence": "54231",        "comment": "",        "v": 2,        "outgoing_point": "center",        "route": [          {            "type": "OutgoingRoute",            "name": "out31041",            "duration": 0.011272,            "date": {              "$date": {                "$numberLong": "1624340875778"              }            }          },          {            "type": "Switcher",            "name": "Switcher",            "duration": 0.005508,            "date": {              "$date": {                "$numberLong": "1624340875787"              }            }          },          {            "type": "Answer",            "name": "Answer",            "duration": 0.006667,            "date": {              "$date": {                "$numberLong": "1624340875797"              }            }          },          {            "type": "MixMonitor",            "name": "Mix Monitor",            "duration": 0.005578,            "date": {              "$date": {                "$numberLong": "1624340875808"              }            }          },          {            "type": "Trunk",            "name": "Center",            "duration": 68.601818,            "date": {              "$date": {                "$numberLong": "1624340944416"              }            }          },          {            "type": "Trunk",            "name": "Center",            "duration": 0.004539,            "date": {              "$date": {                "$numberLong": "1624340944442"              }            }          }        ],        "wait": 14,        "starttime": "1400-04-01 10:19:06",        "endtime": {          "$date": {            "$numberLong": "1624340947977"          }        },        "record": "20210622_1624340875.75933.mp3",        "ANSWERED": 1,        "outgoing": 1,        "billsec_hhmmss": "00:00:54",        "wait_hhmmss": "00:00:14",        "duration_hhmmss": "00:00:01"      }    ]  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v3/reports/cdr', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "conditions":{"from": "562", "to": "09365018573", "cuid":"1624340875.75933"},  "date_range":{"from":"2020-06-15 15:16","to":"2022-06-22 15:16"},  "pagination":{"start":0,"count":20,"sorting":{}},  "alike":"true"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2FkcjpTYWRyQDEyMw==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;