رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Voicemail Edit

از این سرویس برای ویرایش صندوق صوتی استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شناسه یکتای صندوق صوتی که از جستجو بدست می‌‌‌آید-6033876dc92de036d1390923**id_
نام صندوق‌صوتی-test voicemail*name
شماره‌ صندوق‌صوتی-999999*number
رمزعبور-999999*password
آدرس‌ایمیل--email
درخواست پسوردyes/nono*required_password
-yes/nono*allow_change_password
وضعیت ارسال ایمیلyes/nono*send_email
افزودن فایل‌صوتی به ایمیلyes/nono*attach_file_email
-yes/nono*play_busy
-yes/nono*play_unavailable
-yes/nono*play_welcome
-yes/nono*Play_CID
-yes/nono*Play_Envelope
-yes/nono*Delete_Voicemail
-yes/nono*more_options

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": "",  "old": null}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.21//api/v3/voicemails/voicemails', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'PUT', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "_id":"6033876dc92de036d1390923",  "name":"test voicemail",  "number":"999999",  "password":"999999",  "email":"",  "required_password":"no",  "allow_change_password":"no",  "send_email":"no",  "attach_file_email":"no",  "play_busy":"no",  "play_unavailable":"no",  "play_welcome":"no",  "Play_CID":"no",  "Play_Envelope":"no",  "Delete_Voicemail":"no",  "more_options":""}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));

$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;