رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Voicemail Search

از این سرویس برای جستجو در بین صندوق‌های صوتی موجود استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
یافتن موارد مشابهtrue/falsetrue**alike
نام صندوق صوتی--conditions->name
شماره صندوق صوتی--conditions->number

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": [    {      "_id": "5fc4ec3c095d84150a449923",      "name": "test",      "number": "061",      "password": "061",      "email": "",      "required_password": "no",      "allow_change_password": "no",      "send_email": "no",      "attach_file_email": "no",      "play_busy": "no",      "play_unavailable": "no",      "play_welcome": "no",      "Play_CID": "no",      "Play_Envelope": "no",      "Delete_Voicemail": "no",      "more_options": "",      "date": "1399-09-10 16:27:32"    }  ]}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.21//api/v3/voicemails/voicemails', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "alike":"true",  "conditions":{    "name":"",    "number":""  }}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;