رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

BlackList Add

از این سرویس برای افزودن لیست سیاه استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شماره مدنظر-557**number
توضیحات--comment

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "Requested operation is done successfully",  "data": [    {      "_id": "603f6b6444b2e128760b50b3",      "number": "557",      "comment": "",      "date": "1399-12-13 14:26:36"    }  ]}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20/api/v4/pbx/blacklists/add', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "number":"557",  "comment":""}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;