رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

تماس دوطرفه

با استفاده از این سرویس تماس دوطرفه (Number Masking) ایجاد می‌شود. تماس گیرنده می‌تواند هم داخلی باشد و هم شماره مخابراتی.چنانکه تماس گیرنده شماره مخابراتی باشد، نام ترانک نیز باید وارد شود. مقدار time_out اختیاری است و در صورت عدم تخصیص بصورت پیش‌فرض 30 ثانیه در نظر گرفته می‌شود.

در خروجی پارامتری به نام originated_call_id برگردانده می شود که معرف تماس دو طرفه ایجاد شده است. این پارامتر در گزارشات و سرویس های CDR و event های مرتبط با تماس هم ارسال می گردد.

پارامترها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
(نفر اول در تماس)تماس گیرنده-557**caller
(نفر دوم در تماس)شماره مخاطب-552**callee
مسیر تماس نفر اول را مشخص می‌کند(به همراه کامپوننت Outgoing_Route)-main_routing**context
557-557**caller_id
مسیر تماس نفر دوم را مشخص می‌کند-*trunk_name
مدت زمان انتظار برای پاسخگویی-30timeout

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": null,  "data": {    "originated_call_id": "orig.call.1683107010.780601"  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v4/call/originate/act', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "caller":"557",  "callee":"552",  "context":"main_routing",  "caller_id":"557",  "trunk_name":"cisco",  "timeout":"30"}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: vZKtIKWsld0egNlkzHo8i5LVBqLNBSWARCQsPOSgDjFmAHM3tG',  'Authorization: Basic dGVzdDpBYTEyMzQ1Ng==',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
  if (!curl_errno($curl)) {  $httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);  echo 'response code:'.$httpcode, '<br/>';}
curl_close($curl);echo $response;

به جهت آشنایی بیشتر، در بخش مثال‌های کاربردی چند نمونه از کاربردهای این سرویس مورد بررسی قرار گرفته‌ است.