رفتن به مطلب اصلی
Version: v6.4.0 مرکز‌تماس

Batch Add Agent

از این سرویس برای افزودن دسته‌ای اپراتورها به صف استفاده می‌شود.

پارامتر‌ها#

توضیحاتداده های تعریف شدهداده های نمونهپارامترهای ضروری[**]/منطقی[*]پارامترها
شماره صف-999**queue
شماره داخلی-570**source
شماره اپراتور-570**agents
اولویت در صف-1penalty

نمونه خروجی درخواست#

{  "success": 1,  "message": "",  "data": {    "Data": [      {        "agents": "570",        "message": "Added successfully",        "ok": 1,        "penalty": "",        "queue": "10000",        "source": "570"      },      {        "agents": "553",        "message": "Added successfully",        "ok": 1,        "penalty": "",        "queue": "10000",        "source": "553"      }    ],    "ok": 1  }}

نمونه فراخوانی#

<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://192.168.51.20//api/v4/pbx/queues/batchaddagent', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{  "agents":[    {"queue": "10000", "source": "570", "agent": "570", "penalty": ""},    {"queue": "10000", "source": "553", "agent": "553", "penalty": ""}  ]}', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  'X-APIKEY: 9UV0BWKRL83PYIH9Gv1fI85d41lO4S932EeX3wHC47sHjMJOMG',  'Authorization: Basic c2Fkcjo=',  'Content-Type: application/json' ),));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);echo $response;